COOKIE- OCH PERSONDATAPOLICY FÖR

Conceptcarcare.com

 1. Introduktion

Vår cookie- och sekretesspolicy beskriver hur vi använder och skyddar personuppgifter och vi måste se till så att kunderna är medvetna om reglerna som gäller för användningen av personuppgifter.

 1. Allmänt om behandlingen av personuppgifter

All behandling av personuppgifter i vårt företag görs på grundval av principerna om laglighet, rimlighet och öppenhet. Personuppgifter samlas in endast för uttryckligen angivna och legitima ändamål likasom vi följer principen för datainhämtande. Vi strävar efter att se till att all information är korrekt och uppdaterad, liksom principerna för lagringsbegränsning, integritet och konfidentialitet och inte minst ansvar.

Om du har några frågor om vår behandling av personuppgifter och denna sekretesspolicy är du alltid välkommen att kontakta oss.

 1. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGA

Concept carcare är den dataansvariga och vi ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Kontaktuppgifter:

Concept Carcare

Vesterballevej 1

7000 Fredericia

Centralt företagsregisternummer: 29773432

Telefonnr.: 70101440

E-post: info@byensbilpleje.com

Website: www.conceptcarcare.com

 1. Behandlingsändamål: kategorier av information som behandlas

Syftena med att behandla personuppgifter kan vara mångfaldiga, men följande exempel täcker de vanligaste syftena. Om vi ​​i undantagsfall behöver behandla personuppgifter för syften som är oförenliga med följande, kommer du att informeras om saken. Detsamma gäller om vi samlar in eller behandlar personuppgifter från någon annan än dig.

 • Uppfyllande av beställning.
 • Registrering av fordon.
 • Uppfyllande av reklamations- och garantiförpliktelser.
 • Uppföljning av försäljning, uthyrning och verkstadsbesök.
 • Kommunikation i samband med din beställning eller andra frågor till oss.
 • Säkerställning av användbarhet och säkerhet.
 • Optimering av våra digitala lösningar.
 • Möjligheten att delta i kundenkäter, tävlingar, lottdragningar osv. via digitala lösningar.
 • Arkiv för registrerade produkter och tillhörande personlig information.

VILKA DATA INSAMLAS:
Vi använder data om dig för att uppfylla vårt avtal med dig samt för att förbättra vår service och säkerställa kvaliteten i våra produkter och tjänster. De personuppgifter som vi behandlar inkluderar:

 • Uppgifter som insamlas automatiskt

Vi har ett antal digitala lösningar som baserar sig på olika tekniker för att säkerställa användarvänligheten och säkerheten. Dessa tekniker kan automatiskt samla in data för att tillhandahålla den bästa möjliga lösningen, antingen direkt från oss eller från en tredje part för vår räkning. Analyserna av klickströmsdata och cookies är exempel på dessa.

Varje besök till en digital lösning innebär överföring av information från webbläsaren du använder till en server. Det är med hjälp av analyserna av dessa data som vi optimerar de digitala lösningarna. Data samlas å våra vägnar in via en tredje part. Data om din webbläsare kan samlas in för hanteringen av vårt system och genomförande av interna marknadsrelaterade analyser utgående från ditt beteende. Exempel på data som samlas in och analyseras:

 • Datum och tidpunkt för besöket
 • De besökta sidorna i lösningen
 • Din IP-adress
 • IP-adressens geografiska plats
 • Information om webbläsaren och datorn som används (typ, version, operativsystem osv.)
 • Hänvisande URL (webbplatsen från vilken besökaren kom till vår lösning)

Vi använder Google Analytics som databehandlare för vår räkning. Vi är ansvariga för uppgifterna som samlas in och för att de insamlade uppgifterna inte kommer att avslöjas, med undantag av domstolsbeslut eller givet samtycke.

Du kan läsa mer om vår användning av cookies under punkt 4 nedan.

 • Information som du själv ger

Vi sparar naturligtvis den information du ger oss i samband med ett fysiskt besök eller ett besök på vår webbplats.

Exempel på data som du aktivt tillhandahåller är oftast allmänna data som inkluderar namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ramnummer och registernummer osv. och de härstammar vanligtvis från:

 • Information du delar med oss via sociala medier
 • Information som skickas via e-post
 • Information vi får av dig i samband med genomförandet av en beställning
 • Information du delar med oss när du deltar i enkäter, evenemang och tävlingar

Listan är inte uttömmande.

 • Behandlingsbasis

Personuppgifter behandlas huvudsakligen på grundval av art. 6.1.b, eftersom behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla de avtalsenliga åtagandena gentemot dig.

Viss information, inklusive känslig information, behandlas så långt som möjligt på grundval av samtycke, jfr med punkten omedelbart nedan.

 • Mottagare och avslöjande av personuppgifter

Vi kommer endast att avslöja personuppgifter till tredje part i enlighet med vad som anges i denna sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut din information förutsatt att vi är skyldiga att avslöja eller dela den för att uppfylla en juridisk skyldighet. Avslöjande kan också ske baserat på anvisning av domstol eller annan myndighet, eller för att skydda varumärken, rättigheter eller egendom. Detta innebär utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier.

Vi anlitar tjänsteleverantörer och databehandlare som utför arbete för vår räkning. Tjänsterna kan inkludera serverhotell och systemunderhåll, analys, betalningslösningar, adress- och solvensverifiering, e-posttjänster osv. Dessa partners kan få åtkomst till data i den utsträckning som är nödvändig för att tillhandahålla sina tjänster och sin service. Samarbetspartnerna är avtalsenligt skyldiga att behandla alla uppgifter strikt konfidentiellt, de får därför inte använda data för något annat ändamål vad som definieras av deras avtalsskyldighet gentemot oss. Vi ser till att våra databehandlingspartners uppfyller sina skyldigheter. Om vi avslöjar din information till en tjänsteleverantör eller databehandlare utanför EU, säkerställer vi att vi uppfyller de lagstadgade kraven för sådana överföringar.

Vi kommer aldrig att samla in personuppgifter som du inte har tillhandahållit i samband registrering, köp eller deltagande i en enkät osv.

 • Lagringstid och raderingspolicy

Vi lagrar information om dig så länge vi har ett legitimt objektivt skäl att göra det, inklusive underlättande av tillhandahållande av bästa möjliga service för dig och din bil.

I princip kommer alla personuppgifter att raderas efter 5 år efter att kundrelationen har upphört, vilket avser den sista aktiva transaktionen. Personuppgifter kan lagras längre om det finns ett verkligt behov av det, till exempel om ett rättsligt krav måste fastställas, hävdas eller försvaras, jfr art. 17.3.e.

Cookies, i enlighet med avsnitt 4, raderas dock senast inom 12 månader efter användningen av dem.

 • Åtkomsträtt, rätt till korrigering och radering (art. 13.2.b, art. 15.)

Du har rätt att begära åtkomst till informationen som vi behandlar. Informationen du kan begära är åtminstone:

 • Om personuppgifter behandlas
 • Vad som behandlas
 • Syftet med behandlingen
 • De berörda kategorierna av personuppgifter (allmänna eller känsliga)
 • den period de behandlas och lagras
 • rätten till
  • Begäran om korrigering eller radering
  • Inlämning av klagomål till danska datatillsynsmyndigheten

Du har rätt att få felaktig information om dig själv korrigerad utan onödigt dröjsmål. Du måste själv ta initiativet till en sådan korrigering.

Du kan också begära att dina uppgifter raderas (”rätten att bli glömd”), dock först efter att vår lagstadgade lagringsskyldighet har upphört i enlighet med bokföringslagen. Du kan även kontakta oss om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med lagen eller andra lagliga skyldigheter.

När du gör en begäran om att få dina personuppgifter korrigerade eller raderade kommer vi att undersöka om villkoren uppfylls och om så är fallet göra korrigeringar eller raderingar så snart som möjligt.

Om du vill få åtkomst till informationen som har registrerats om dig via våra cookies, vänligen kontakta bbodense@byensbilpleje.com eller ring numret 24 45 09 49. Om felaktiga uppgifter har registrerats eller om du har andra invändningar kan du kontakta oss med de nämnda kontaktuppgifterna. Du har möjlighet att få åtkomst till den information som har registrerats om dig och du kan göra invändningar mot att den registreras.

 • Dataportabilitet och profilering

Du har rätt att ta emot de personuppgifter som du har tillhandahållit oss samt de uppgifter vi har fått om dig från andra aktörer enligt ditt samtycke. Om vi behandlar uppgifter om dig som en del av ett kontrakt som du är kontraktspartner i kan du också få ut dina uppgifter. Du har även rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan tjänsteleverantör.

Om du vill utöva din rätt till dataportabilitet får du dina personuppgifter från oss i ett allmänt använt format.

Vi utför i allmänhet inte profilering, dvs. automatiserade beslut för analyseringssyften eller liknande.

 • SAMTYCKE

I sådana fall när samtycke behövs som grund för behandlingen, måste vi kunna dokumentera att ett sådant samtycke finns. Därför kräver vi alltid ett skriftligt samtycke.

Ett samtycke är en frivillig, specifik, informerad och entydig viljeyttring beträffande behandlingen av personuppgifter. Du kan när som helst återta ditt samtycke, och om det är den enda grunden för behandling kommer all framtida behandling att upphöra. Vår lagringsskyldighet och -rättighet ändras dock inte.

Samtycket kan återtas genom att kontakta oss med kontaktinformationen som anges i punkt 1.

 • COOKIES
 • Vad är cookies?

Cookies är små textfiler som innehåller bokstäver och siffror som sparas på din dator eller någon annan enhet. Cookies sparas när du besöker en webbplats som använder cookies och de kan användas för att spåra vilka sidor du har besökt, de kan hjälpa dig att fortsätta där du slutade eller de kan komma ihåg dina språkinställningar eller andra inställningar. Det finns ingen personlig information lagrad i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Om vi lagrar cookies kommer du att informeras om användningen och syftet med att samla in data via cookies. Samtidigt blir du ombedd att ge ditt samtycke. Nödvändiga cookies för att säkerställa funktionaliteten och inställningarna kan dock användas utan ditt samtycke.

 • Cookietyper och deras syfte

Syftet med cookies är trafikmätning och underlättande av din användarupplevelse av vår webbplats. Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta webbplatsens trafik.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics här: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Radera eller stäng av cookies i webbläsaren

Du kan alltid avvisa cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Observera, att om du gör det är det många funktioner och tjänster på Internet som du inte kan använda.

Alla webbläsare låter dig radera alla dina kakor eller enskilda kakor. Metoden varierar beroende på vilken webbläsare du använder. Kom ihåg att om du använder flera webbläsare måste du ta bort cookies från alla dina webbläsare.

Läs mer om radering och hantering här: http://minecookies.org/cookiehandtering

 • SÄKERHET

Vi skyddar dina personuppgifter och vi har en uppsättning interna regler för information och IT-säkerhet.

Våra interna säkerhetsregler innehåller instruktioner och åtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, från obehörigt avslöjande och mot obehörig åtkomst eller kunskap om dem.

Vi har fastställt rutiner för tilldelningen av åtkomsträttigheter till de av våra anställda som behandlar personuppgifter, inklusive känsliga uppgifter. Vi kontrollerar deras faktiska åtkomst genom loggning, koder och övervakning. För att undvika dataförlust säkerhetskopierar vi kontinuerligt våra datauppsättningar.

I händelse av en säkerhetsöverträdelse som resulterar i en hög risk för att du diskrimineras, utsätts för ID-stöld, ekonomisk förlust, förlust av anseende eller annan allvarlig olägenhet kommer vi att meddela dig om överträdelsen så snart som möjligt. Vi är enligt lagen förpliktade alla anmäla alla överträdelser.

 • Klagomål (art. 77)

Alla registrerade har rätt att lämna in ett klagomål till den danska datatillsynsmyndigheten om vår behandling av personuppgifter.

Klagomål görs genom att kontakta:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-post: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200

 • VERSION OCH UPPDATERINGAR

Den snabba utvecklingen av Internet innebär att ändringar i vår sekretesspolicy kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandlingen av personuppgifter. Om vi gör det kommer vi naturligtvis att korrigera datumet för ”senast uppdaterad” längst ner på sidan. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på vår webbplats.

Denna sekretesspolicy ändrades senast den 01/05/2018.